Pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére

Hatvan Város Önkormányzata
a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) számú EMMI rendelet alapján
pályázatot hirdet

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
intézményvezetői munkakörének betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
Határozott idejű munkajogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével).

Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő, kötetlen munkarend.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2021. június 15. napjától - 2026. június 14. napjáig.

A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

Illetmény és juttatások:
A javadalmazás bruttó 440.000.-Ft/hó, annak megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szól 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az 1. számú melléklet alapján:
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (R. 1. számú melléklet 4. vagy 8. pont, vagyis települési könyvtár 5500 fő lélekszámot elérő települése esetében vagy közérdekű muzeális gyűjtemény intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmény);
- az R. 1. számú melléklet 4. pontja szerinti végzettség esetén KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
- a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is,
• a pályázó részletes szakmai és vezetési programja,
• a végzettséget igazoló okmányok,
• nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél az Mt. alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
• nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. június 15-től tölthető be.

A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatásra lehetőség van.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.

A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni „intézményvezető-múzeum”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleménye alapján dönt a pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Hatvan város honlapja - www.hatvan.hu
- Az intézmény honlapja - www.hatvanymuzeum.net